Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza praktyka zawodowa, zwana dalej „Gabinetem Fizjoterapii” prowadzona jest przez: Monikę Pilch.
 2. Dane rejestrowe Gabinetu Fizjoterapii to: Monika Pilch, ul.Chęcińska 7, 30-437 Kraków, NIP: 679-298-23-63.
 3. Gabinet Fizjoterapii prowadzi działalność leczniczą m.in. w oparciu o:
 • przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,
 • przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, wpis nr 000000264539 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,
 • a także w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
 • Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych przez Gabinet Fizjoterapii mieści się w Bochni, ul.Brzeźnicka 55d/8.

II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 1. Celem działalności Gabinetu Fizjoterapii jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.
 2. Zadaniem Gabinetu Fizjoterapii jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym w szczególności:
 3. badanie funkcjonalne i fizjoterapia
 4. wydawanie opinii, orzeczeń́ i zaświadczeń́
 5. masaż tkanek głębokich
 6. terapia manualna
 7. masaż/ drenaż pneumatyczny
 8. kinesiotaping 
 9. terapia wisceralna 
 10. terapia psychosomatyczna
 11. masaż kobido
 12. fizykoterapia
 13. masaże relaksacyjne
 14. terapia uroginekologiczna
 15. zabiegi na ciało modelująco wyszczuplające

III. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 1. W ramach działalności Gabinetu Fizjoterapii udzielane będą prywatne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w fizjoterapii.
 2. Udzielanie świadczeń odbywa się w pomieszczeniach Gabinetu Fizjoterapii wskazanych w pkt I. ust. 5.

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. W Gabinecie Fizjoterapii przyjmowani są pacjenci, którzy dokonali uprzedniej rejestracji (rejestracja telefoniczna, on-line, za pośrednictwem portali internetowych –- PORTAL BOOKSY).
 2. W przypadku rejestracji telefonicznej, osoba rejestrująca udziela informacji o wolnych terminach i godzinach wizyt. Zapisując się na wizytę pacjent poproszony zostanie o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz ogólnego rodzaju schorzenia/problemu który występuje. Pacjent zostanie poinstruowany jak ma przygotować się do wizyty oraz jakie są jej koszty. 
 3. Potwierdzeniem zrealizowanej rezerwacji terminu jest automatyczna, systemowa wiadomość zawierająca datę oraz adres miejsca świadczenia usługi.
 4. W dniu poprzedzającym wizytę pacjent otrzymuje wiadomość przypominającą o wizycie i zobowiązuje się do przyjścia na wizytę.
 5. Istnieje możliwość́ przeniesienia wizyty na inny termin pod warunkiem dostępności wolnych miejsc i telefonicznym uprzedzeniu o zmianie co najmniej 12h wcześniej.
 6. Odwołania wizyty można dokonać́ telefonicznie (lub SMS) nie później niż̇ 12 godzin przed umówionym terminem.
 7. Odwołanie wizyty później niż 12 godzin przed zaplanowanym terminem skutkuje pobraniem opłaty w wysokości 50% ceny zabiegu.
 8. W przypadku niestawienia się w ustalonym terminie po wcześniejszym potwierdzeniu wizyty, Pacjent zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości 50% ceny wizyty.
 9. Płatność za usługę realizowana jest gotówką, przelewem lub blikiem (bezgotówkowo).
 10. Przed rozpoczęciem wizyty w Gabinecie Fizjoterapii, w sytuacji gdy ogłoszony zostanie stan zagrożenia pandemią lub stan pandemii lub gdy wymagać tego będą przepisy prawa lub nadzwyczajna sytuacja, Pacjent poproszony będzie o wypełnienie stosownej ankiety oraz poddanie się dezynfekcji dłoni oraz pomiarowi temperatury.
 11. W Gabinecie Fizjoterapii znajduje się poczekalnia, w której jeśli będzie to konieczne, Pacjent poproszony zostanie o poczekanie na umówioną wizytę.
 12. Spóźnienie się pacjenta na wizytę skutkuje skróceniem czasu terapii. 
 13. W przypadku pierwszej wizyty Gabinet Fizjoterapii poprosi Pacjenta o podanie niezbędnych danych, celem ich wpisania w zakładaną dla niego kartę pacjenta (dokumentacja medyczna), udzielenie niezbędnych zgód i złożenie oświadczeń.
 14. Przebieg wizyty, w tym: zebrany wywiad, wykonane świadczenia zdrowotne, zalecenia czy uwagi, znajdzie odwzorowanie w dokumentacji medycznej prowadzonej dla Pacjenta.
 15. 15.W obiektywnie uzasadnionych przypadkach Gabinet Fizjoterapii jest uprawniony do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego. Postawą odmowy może być m.in.: brak zgody na wykonanie świadczenia zdrowotnego, wątpliwości co do dobrowolności udzielonej zgody, czy też co do poczytalności Pacjenta, a w przypadkach stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia pandemią lub stanu pandemii, odmowa Pacjenta udzielenia odpowiedzi na pytania ankiety czy zbadania temperatury ciała, albo tez odmowa Pacjenta poddania się innej czynności lub podania informacji wymaganych w przepisach prawa.

V. BONY PODARUNKOWE

 1. W gabinecie dostępne są bony podarunkowe, które można nabyć w siedzibie firmy, tj. ul. Brzeźnicka 55d/8 Bochnia na dowolną kwotę.
 2. Bon można wykorzystać na zabiegi z oferty Gabinetu. 
 3. Bon realizowany jest w godzinach pracy Gabinetu. 
 4. Zarówno rezerwacja, jak i odwołanie wizyty z bonu odbywa się na zasadach ogólnych, określonych w §IV Regulaminu. 
 5. Bon ważny jest 3 miesiące od daty zakupu. 
 6. Bon nie podlega wymianie na gotówkę. 
 7. Bon nie łączy się z innymi promocjami/ bonami.

 

VI. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Gabinet Fizjoterapii prowadzi dokumentacje medyczną wyłącznie w formie elektronicznej. 
 2. Gabinet fizjoterapii nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (załącznik do maila).
 3. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wydruku, Gabinet Fizjoterapii pobiera opłatę w kwocie 0,35 zł za każdą stronę wydruku.

VII. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYKONANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 1. Gabinet Fizjoterapii nie wykonuje świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (NFZ etc.)
 2. Z tytułu udzielanych przez Gabinet Fizjoterapii świadczeń zdrowotnych pobierane są opłaty, których wysokość określona jest w załączniku do Regulaminu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i innych ustaw.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia wpisania rozpoczęcia działalności przez Gabinet Fizjoterapii, nie wcześniej jednak niż od dnia wpisania do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

  Bochnia, dnia 04.07.2023

  Załącznik: Cennik Świadczeń Fizjoterapeutycznych.
  ZAŁĄCZNIK – CENNIK ŚWIADCZEŃ FIZJOTERAPEUTYCZNYCH

 

Ustala się następującą wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotne:

FIZJOTERAPIA 

 • Diagnostyka i terapia fizjoterapeutyczna – 55 min – 160 zł
 • terapia uroginekologiczna – 55 min – 160 zł
 • fala uderzeniowa – 25 min – 80 zł
 • terapia radiofalowa tr therapy – 30 min – 100 zł
 • super indukcyjna stymulacja – 20 min – 80 zł
 • drenaż limfatyczny manualny – 55 min – 160 zł
 • terapia wisceralna – 55 min – 160 zł
 • rozluźnianie mięśniowo powięziowe – 55 min – 160 zł
 • terapia punktów spustowych – 55 min – 160 zł
 • masaż bańką chińska, masaż próżniowy – 55 min – 160 zł
 • drenaż limfatyczny boa – 50 min – 80 zł
 • rehabilitacja oddechowa – 55 min – 160 zł
 • kinesiotaping – 15 min – od 30 zł

ZABIEGI BAUTY

 • Madero – 55 min – 180 zł
 • Fala uderzeniowa beauty – 20 min – 140 zł /jedna partia
 • Tr beauty – 25 min – 140 zł
 • Masaż bańka chińska – 55 min – 160 zł
 • Drenaż limfatyczny boa – 50min – 80 zł
 • Bandażowanie Arosha – 55 min – od 200 zł

MASAŻ i TERAPIA TWARZY 

 • Kobido – 1,15 h – 200 zł
 • masaż transbukalny – 55 min – 180 zł
 • facemodeling – 1,40 h – 300 zł
 • physiokobido – 1,30 h – 250 zł
 • liftingujący masaż twarzy bankami  – 55 min – 160 zł

MASAŻ 

 • klasyczny – 55 min – 160 zł
 • relaksacyjny– 55 min – 160 zł
 • masaż dla dwojga – 1,05 h – 320 zł
 • masaż tkanek głębokich – 55 min – 160 zł
 • masaż dla kobiet w ciąży – 55 min – 160 zł
 • kolumbijski lifting ciała madero – 55 min – 180 zł
 • Masaż bańka chińska – 55 min – 160 zł
 • masaż sportowy – 55 min – 160 zł
 • refleksologia – 55 min – 160 zł
sprawdź bogatą ofertę naszych zabiegów